Miejsce na reklamę/slider 500x80
 

test11

 

                                                                Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sprzedawca” – „Auto Gaz Holandia Józef Dudzianiec” z siedzibą w Węgrzce, ul.C6 nr 3, 32-086 Węgrzce,  NIP 945-104-00-35 , REGON 350
 2. .„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej          http://www.sklep-lpg.com oraz jej podstronach.
 3. „Klient” – osoba, która założyła Konto w Sklepie lub/i złożyła zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie po dokonaniu wyboru płatności.
 4. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta, a także zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

 

§ 2

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu,
a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66
i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

2. W związku z powyższym Sklep może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z klientem.

 

§ 3

1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie .


2. Założenie Konta w Sklepie lub dokonanie zapłaty za zakupy w Sklepie „są równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przez Klienta.

§ 4

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności Klienta.
 5. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.


§ 5

Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
 2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 3. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się http://www.sklep-lpg.com/pages/custompage.aspx?pageid=50
 4. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.

W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

II. Rejestracja Klienta. Założenie Konta.


§ 6

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

§ 7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna wypełnić formularz rejestracyjny, który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: login i hasło do Konta, imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, a w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także NIP oraz nazwę i adres firmy do zamieszczania na fakturze VAT. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i w celach marketingowych. Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest dobrowolna i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta.

§ 8

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§ 9

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 11

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zakończenia działalności Sklepu, zmiany formuły jego funkcjonowania lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Klienta w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailowo na adres e-mail podany przez Klienta.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu lub wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem. Z chwilą usunięcia Konta lub otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta, umowa z Klientem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

III. Zawarcie umowy sprzedaży.

§ 12

 1. Niektóre towary mogą być zakupione jedynie na podstawie indywidualnego zamówienia. Stosowna informacja będzie zamieszczona obok towaru w Sklepie.
 2. W celu zakupu towarów, o których mowa w ustępie powyższym należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo. Podstawą dla dostarczenia powyższych towarów będzie umowa zawierana indywidualnie przez Klienta ze Sprzedawcą.

§ 13

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2. Po dodaniu towarów do koszyka klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.

3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie klient chce zamówić, należy wybrać opcję „Złóż zamówienie 1/3” lub. W wyświetlonych rubrykach, po wcześniejszym wyborze opcji „Złóż zamówienie 1/3” niezbędne jest podanie danych niezbędnych dla realizacji dostawy oraz dla wystawienia faktury. Następnie należy przejść do kolejnego etapu złożenia zamówienia 2/3 i sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić złóż zamówienie. W przypadku kiedy klient dokonuje zakupów na firmę o wpisaniu w rubrykę „Uwagi” numeru NIP. W obu przypadkach potwierdzenie przez klienta złożenia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę Klientowi oferty zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
4. Po wybraniu towarów Klient dokonuje wyboru sposobu płatności. Dostępna jest płatność przy odbiorze, przelew, przedpłata , przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do samodzielnej zmiany form płatności, co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu. Koszty związane z realizacją zapłaty ponosi klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty te pokryje Sprzedawca. Zmiana tej kwoty nie stanowi zmiany Regulaminu. Klient dokonuje wówczas również wyboru formy dostawy towaru. Dostępne są: dostawa za pośrednictwem  kuriera DHL,UPS lub odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

5. Po zawarciu umowy zgodnie z postanowieniem ustępu 3 niniejszego paragrafu Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może się skontaktować z klientem w przypadku, gdy prawidłowa realizacja zawartej umowy wymaga dalszych ustaleń.


IV. Realizacja zamówienia.

§ 14

    1. Czas realizacji zamówienia jest zróżnicowany dla poszczególnych towarów w Sklepie. Przed zawarciem umowy sprzedaży Klient zostaje poinformowany o czasie dostawy poszczególnych towarów.
    2. W przypadku zamówienia przez kupującego różnych towarów, o różnym czasie dostawy, zamówienie będzie zrealizowane
     w terminie niezbędnym dla dostarczenia kupującemu towaru o najdłuższym czasie dostawy.
    3. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od jego rozpoczęcia do chwili przekazania przewoźnikowi.
    4. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
 • w przypadku wyboru opcji przedpłaty– po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 • w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży.
 • w przypadku odbioru osobistego – po zawarciu umowy sprzedaży.


V. Anulowanie zamówienia.

§ 15

1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie Klient ma prawo anulować zamówienie do chwili skompletowania przez Sprzedawcę zakupionego przez klienta towaru. Anulowanie zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.

2. Postanowienie powyższego punktu nie znajduje zastosowania, gdy wybrano formę płatności kartą kredytową online”.

3. Aktualny stan zamówienia klient może sprawdzać po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie w zakładce Moje konto/ w realizacji. Tam będzie znajdowała się również informacja o skompletowaniu zamówienia.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn.

§ 16

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),  jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§ 17

1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego towaru oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 18

1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.


VII. Reklamacje.

§19

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1,e-mailem na adres e-mail: sklep@autogazholandia.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 12 285-73-40
 1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a ponadto telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu.

IX. Postanowienia końcowe.

§ 20


Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

§ 21

1. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.


Załącznik nr 1


1. Informacja podana w widoku szczegółowym każdego dostępnego produktu, oznaczona jako „wysyłka”, stanowi najbardziej prawdopodobny czas od momentu zamówienia produktu do momentu jego otrzymania. Czas ten może ulec skróceniu w przypadku wyboru opcji formy dostawy odbiór osobisty.

2. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski  przy wykorzystaniu firmy kurierskiej DHL,UPS, (opcja standard) albo są odbierane bezpośrednio w siedzibie Auto Gaz Holandia. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie zamawiania (Złóż zamówienie 2/3).

3. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Unii Europejskiej przy wykorzystaniu firmy kurierskiej UPS,. Produkty wysyłane zostaną tylko i wyłącznie po uprzednim dokonaniu płatności przelewem/ przedpłatą .


4. Wysokość opłaty za dostawę jest uzależniona od masy zamówionych produktów:

Firma kurierska DHL (na terenie Polski):

STANDARD - płatność przelewem/ przedpłata

masa

koszt (brutto, PLN)

do 30,00 kg

28,90

od 31,00 kg – do 60,00 kg

50,00

od 61,00 kg - do 90,00 kg

77,00

od 91,00 kg - do 120,00 kg

98,00

od 121,00 kg - do 150,00 kg

120,00

od 151,00 kg - do 180,00 kg

143,00

od 181,00 kg - 210,00 kg*

165,00


* Cięższe paczki – prosimy o kontakt w celu uzgodnienia warunków dostawy.

STANDARD - płatność przy odbiorze/ pobranie

masa

koszt (brutto, PLN)

do 30,00 kg

26,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 31,00 kg – do 60,00 kg

55,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 61,00 kg - do 90,00 kg

77,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 91,00 kg - do 120,00 kg

98,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 121,00 kg - do 150,00 kg

120,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 151,00 kg - do 180,00 kg

143,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 181,00 kg - 210,00 kg*

165,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

 

Firma kurierska UPS (na terenie Polski):

STANDARD - płatność przelewem/ przedpłata

masa

koszt (brutto, PLN)

do 30,00 kg

28,90

od 31,00 kg – do 60,00 kg

50,00

od 61,00 kg - do 90,00 kg

77,00

od 91,00 kg - do 120,00 kg

98,00

od 121,00 kg - do 150,00 kg

120,00

od 151,00 kg - do 180,00 kg

143,00

od 181,00 kg - 210,00 kg*

165,00


* Cięższe paczki – prosimy o kontakt w celu uzgodnienia warunków dostawy.

STANDARD - płatność przy odbiorze/ pobranie

masa

koszt (brutto, PLN)

do 30,00 kg

26,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 31,00 kg – do 60,00 kg

55,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 61,00 kg - do 90,00 kg

77,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 91,00 kg - do 120,00 kg

98,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 121,00 kg - do 150,00 kg

120,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 151,00 kg - do 180,00 kg

143,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00

od 181,00 kg - 210,00 kg*

165,00 + 0,5% wartości, nie mniej niż 5,00


* Cięższe paczki – prosimy o kontakt w celu uzgodnienia warunków dostawy i płatności.

 

strefa

A1

A2

A3

A4

A5

AUSTRIA

BELGIA

PORTUGALIA

CZECHY

BIAŁORUŚ

BOŚNIA I HERCEGOWINA

CYPR

AZORY

SŁOWACJA

 

BUŁGARIA

CZARNOGÓRA

MADERA

   

CHORWACJA

FINLANDIA

ROSJA

   

DANIA

FRANCJA

WIELKA BRYTANIA

   

GRENLANDIA

KORSYKA

IRLANDIA PŁN.(bez terytoriów zamorskich)

   

WYSPY OWCZE

ANDORA

     

ESTONIA

MONAKO

     

HOLANDIA

GIBRALTAR

     

LITWA

GRECJA

     

LUKSEMBURG

HISZPANIA

     

ŁOTWA

MAJORKA

     

SŁOWENIA

WYSPY KANARYJSKIE

     

SZWAJCARIA

IRLANDIA (EIRE)

     

LICHTENSTEIN

ISLANDIA

     

UKRAINA

IZRAEL

     

WATYKAN

KOSOWO

     

WĘGRY

MACEDONIA

     
 

MALTA

     
 

MOŁDAWIA (MOŁDOWA)

     
 

NIEMCY

     
 

NORWEGIA

     
 

RUMUNIA

     
 

SERBIA

     
 

SZWECJA

     
 

TURCJA

     
 

WŁOCHY

     
 

SAN MARINO

     

Firma kurierska UPS (na terenie UE):

UPS STANDARD-Single (droga lądowa 3-4 dni)

płatność przelewem/ przedpłata (tradycyjnym, kartą online)masa

strefa

STREFA 3

STREFA 4

STREFA 5

STREFA 6

STREFA 7

koszt (brutto, PLN)

1kg

150,00

160,00

164,00

170,00

177,00

2kg

160,00

170,00

177,00

184,00

190,00

3kg

170,00

180,00

190,00

197,00

203,00

4kg

180,00

193,00

202,00

211,00

320,00

5kg

190,00

205,00

215,00

224,00

230,00

6kg

200,00

214,00

227,00

235,00

242,00

7kg

210,00

224,00

237,00

247,00

254,00

8kg

220,00

233,00

249,00

259,00

266,00

9kg

230,00

242,00

260,00

265,00

279,00

10kg

235,00

251,00

271,00

282,00

291,00

11kg

220,00

235,00

257,00

269,00

278,00

12kg

225,00

240,00

263,00

277,00

285,00

13kg

230,00

244,00

269,00

284,00

292,00

14kg

230,00

248,00

276,00

291,00

299,00

15kg

235,00

252,00

282,00

299,00

305,00

16kg

240,00

256,00

288,00

306,00

313,00

17kg

245,00

260,00

295,00

314,00

320,00

18kg

250,00

264,00

301,00

321,00

327,00

19kg

252,00

268,00

307,00

329,00

334,00

20kg

257,00

272,00

314,00

336,00

340,00

21kg

260,00

277,00

319,00

340,00

346,00

22kg

264,00

280,00

323,00

346,00

351,00

23kg

267,00

284,00

328,00

351,00

357,00

24kg

270,00

288,00

333,00

355,00

361,00

25kg

274,00

293,00

337,00

359,00

367,00

26kg

278,00

297,00

242,00

364,00

372,00

27kg

281,00

301,00

247,00

369,00

377,00

28kg

284,00

305,00

251,00

373,00

383,00

29kg

288,00

309,00

356,00

378,00

388,00

30kg

291,00

313,00

360,00

383,00

393,00

31kg

295,00

317,00

365,00

387,00

398,00

32kg

299,00

321,00

370,00

392,00

404,00

33kg

302,00

325,00

375,00

397,00

409,00

34kg

305,00

329,00

379,00

401,00

414,00

35-39kg

308,00

334,00

384,00

406,00

419,00

Firma kurierska UPS (na terenie UE):

UPS STANDARD-Multi (droga lądowa 3-4 dni) - Wiecej niż jedna paczka

płatność przelewem/ przedpłata (tradycyjnym, kartą online)

masa

strefa

STREFA 3

STREFA 4

STREFA 5

STREFA 6

STREFA 7

koszt (brutto, PLN)

40kg

347,00

371,00

436,00

459,00

477,00

50kg

385,00

407,00

496,00

515,00

541,00

60kg

425,00

441,00

554,00

573,00

605,00

70kg

463,00

477,00

612,00

631,00

671,00

80kg

512,00

546,00

674,00

707,00

752,00

90kg

562,00

615,00

734,00

784,00

832,00

100kg

615,00

684,00

798,00

861,00

915,00

Powyżej 100kg za 1kg

6,15

6,84

7,98

8,61

9,15

Minimum

615,00

684,00

798,00

861,00

915,00

 

strefa

STREFA 3

STREFA 4

STREFA 5

STREFA 6

STREFA 7

SŁOWACJA

AUSTRIA

BELGIA

SŁOWENIA

GRECJA

CZECHY

NIEMCY

BUŁGARIA

FINLANDIA

IRLANDIA (EIRE)

BUŁGARIA

WĘGRY

ESTONIA

HISZPANIA

IRLANDIA PŁN.

CHORWACJA

FINLANDIA

HOLANDIA

ANGLIA

PORTUGALIA

DANIA

FRANCJA

LITWA

WALIA

CYPR

GRENLANDIA

KORSYKA

LUKSEMBURG

SZKOCJA

 

WYSPY OWCZE

ANDORA

ŁOTWA

SZWECJA

 

ESTONIA

MONAKO

FRANCJA

WŁOCHY

 

HOLANDIA

GIBRALTAR

RUMUNIA

   

testowanie

 
 
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych.